محل تبلیغات شما

 

پژوهش کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع با عنوان پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت با فرمت word ورد با قابلیت ویرایش در ۱۸۵ صفحه

چکیده پیکربندی چند هدفه زنجیره تامین در فضای عدم قطعیت

مدیریت زنجیره تامین(SCM) شامل رویکردهای مختلفی است که برای یکپارچه سازی موثر تامین کنندگان، تولید کنندگان  و توزیع کنندگان در فرایند های خرید مواد اولیه ، تبدیل این مواد به محصولات میانی و نهایی و توزیع آنها به مشتریان به کار می رود به نحوی که سطح سرویس مورد نظر با کمترین هزینه برآورده شود. علاوه برآن SCMشامل مدیریت یک سری فعالیت های مربوط به برنامه ریزی، هماهنگ سازی و کنترل جریان مواد، قطعات و محصولات از تامین کنندگان تا مشتریان می گردد که اصطلاحا برنامه ریزی سیستم لجستیکی نامیده می شود.پیکربندی زنجیره تامین که در آن راجع به تعداد، مکان ها، ظرفیت و نحوه تعامل نهادهای مختلف زنجیره تامین تصمیم می گیریم، خود تصمیمی استراتژیک در زنجیره تامین می باشد و بدلیل تاثیر بلند مدت آن روی کل شرکت ، به عنوان مبنایی برای دیگر تصمیمات مدیریتی به کار می رود.

در این پایان نامه، ابتدا یک مدل تعاملی فازی چند هدفه،چند دوره ای(پویا)، چند محصوله و چند طبقه مختلط عدد صحیح برای یکپارچه سازی بخش تولید و توزیع زنجیره تامین به همراه مشخص کردن سیستم لجستیک مع ارائه می گردد. آنگاه، پس از کاربرد تکنیک های مناسب برای تبدیل مدل فازی ارائه شده به یک مدل کمکی غیرفازی قابل حل در نرم افزارهای مرسوم، یک روش بهینه سازی چند هدفه فازی بر پایه فاصله چبیشف به منظور حصول به تعداد مشخص نقاط بهینه غیرمسلط ارائه می گردد. تمامی نقاط حاصل دارای ویژگی های مشخص و به دقت تعیین شده ای می باشد که تصمیم گیرندگان در طول فرایند بهینه سازی تعیین می نمایند. مدل پیشنهادی و روش حل استفاده شده از طریق محاسبات عددی اعتبار سنجی گردیده اند. نتایج مقایسه با دیگر روش های بهینه سازی چند هدفه نشان دهنده عملکرد بهتر مدل پیشنهادی نسبت به آنها می باشد.

لغات کلیدی: پیکربندی زنجیره تامین، برنامه ریزی فازی، برنامه ریزی چند هدفه.

فهرست مطالب:

فصل اول – کلیات تحقیق ۱

۱-۱- انتخاب حوزه تحقیق ۱

۲-۱- نحوه بررسی ادبیات موضوع ۱

۳-۱- نوآوری های تحقیق ۲

۴-۱- تبیین اهداف عمده تحقیق ۲

۵-۱- مشخص کردن روش تحقیق ۲

۶-۱- تکنیک های جمع آوری داده های تحقیق ۳

۷-۱- تحلیل خروجی های تحقیق ۳

فصل دوم- مرور ادبیات ۴

۱-۲- مقدمه ۴

۲-۲- تعاریف پایه ۶

۱-۲-۲-زنجیره تامین ۶

۲-۲-۲-طبقات زنجیره تامین ۷

۳-۲-۲-مدیریت زنجیره تامین ۹

۴-۲-۲-پیکر بندی زنجیره تامین ۱۰

۵-۲-۲- جایابی تجهیزات ۱۱

۶-۲-۲-لجستیک و لجستیک مع ۱۲

۳-۲-مرور ادبیات پیکر بندی پویای زنجیره تامین ۱۴

۴-۲- لجستیک مع ۲۲

۱-۴-۲-واگذاری شبکه های لجستیک مع به شرکت های خارجی (۳PL) 27

۲-۴-۲-پیچیدگی شبکه های لجستیک مع ۲۸

۵-۲- مرور ادبیات پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت ۳۱

۶-۲- نتیجه گیری ۳۵

فصل سوم- مدل زنجیره تامین پیشنهادی ۳۷

۱-۳-مقدمه ۳۷

۲-۳- ساختار مدل پیشنهادی ۳۸

۱-۲-۳- مجموعه ها ۳۸

۲-۲-۳- پارامترها ۳۹

۳-۲-۳- متغیر ها ۴۰

۴-۲-۳- محدودیت ها ۴۱

۵-۲-۳- توابع هدف ۴۵

۶-۳-نتیجه گیری ۴۷

فصل چهارم- تصمیم گیری چند هدفه ۴۸

۱-۴- مقدمه ۴۸

۲-۴- دسته بندی روش های حل مسائل چند هدفه ۵۱

۳-۴- مفاهیم اولیه ۵۳

۱-۳-۴-مساله تصمیم گیری چند معیاره ۵۳

۲-۳-۴- فضای اهداف در برابر فضای تصمیم ۵۴

۳-۳-۴- بردار اهداف غیرمسلط ۵۵

۴-۳-۴- جواب موثر ۵۵

۵-۳-۴- جواب موثر ضعیف ۵۶

۶-۳-۴- بردار غیرمسلط ضعیف ۵۶

۷-۳-۴- پاسخ پشتیبانی نشده ۵۶

۴-۴- تشخیص بردار های اهداف غیر مسلط از روی شکل ۵۷

۵-۴-روش های پایه یافتن مجموعه جواب غیرمسلط در مسائل مختلط عدد صحیح ۶۰

۱-۵-۴- برنامه ریزی مجموع موزون با محدودیت های اضافی ۶۰

۲-۵-۴- برنامه ریزی بر مبنای نقطه مرجع ۶۱

۱-۲-۵-۴- نقطه مرجع ۶۱

۲-۲-۵-۴-فاصله چبیشف ۶۱

۳-۲-۵-۴- بردارهای λ-موزون راس-T 62

۴-۲-۵-۴- نقاط روی کوچکترین خطوط تراز ۶۳

۵-۲-۵-۴-انواع روش های بهینه سازی بر پایه فاصله چبیشف ۶۴

۱-۵-۲-۵-۴-برنامه ریزی تقویت شده موزون بر اساس فاصله چبیشف ۶۵

۲-۵-۲-۵-۴-برنامه ریزی لکسیکوگراف موزون چبیشف ۶۶

۳-۵-۲-۵-۴- روش چبیشف تعاملی ۶۷

۵-۵-۲-۵-۴-روش تعاملی سطوح ذخیره بر پایه فاصله چبیشف ۶۸

۶-۵-۲-۵-۴-سایر روش های برپایه نقاط مرجع ۷۰

۷-۵-۲-۵-۴- نحوه ایجاد بردارهای وزنی پراکنده برای استفاده از در برنامه تعاملی ۷۱

۳-۵-۴-سایر روش های تعاملی یافتن مجموعه جواب غیر مسلط در فضای غیرمحدب ۷۲

۱۴-۴- نتیجه گیری ۷۳

فصل پنجم- برنامه ریزی فازی ۷۴

۱-۵- مقدمه ۷۴

۱-۱-۵- برنامه ریزی متقارن ۷۵

۲-۵- انواع دسته بندی برنامه ریزی ریاضی فازی ۷۷

۱-۲-۵-مدل های فازی نوع اول ۸۰

۲-۲-۵-مدل های فازی نوع دو ۸۱

۳-۲-۵-مسائل فازی نوع سوم ۸۴

۴-۲-۵-مسائل فازی نوع چهارم ۸۶

۳-۵-برنامه ریزی فازی چند هدفه ۸۷

۴-۵- نتیجه گیری ۹۵

فصل ششم- الگوریتم پیشنهادی ۹۶

۱-۶-مقدمه ۹۶

۲-۶-الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف ۹۸

۳-۶- قدم های الگوریتم دو مرحله ای بهینه سازی فازی چبیشف ۱۰۲

۴-۶- مثال عددی ۱۰۷

۵-۶-نتیجه گیری ۱۱۲

فصل هفتم- آنالیز عددی ۱۱۳

۱-۷- مقدمه ۱۱۳

۲-۷- فرایند تولید اعداد تصادفی واقع گرایانه ۱۱۴

۱-۲-۷- تقاضای مشتری ۱۱۴

۲-۲-۷-ظرفیت های اولیه تجهیزات و ظرفیت گزینه های ظرفیتی ۱۱۴

۳-۲-۷-هزینه های ثابت ۱۱۶

۴-۲-۷- هزینه های متغیر ۱۱۶

۵-۲-۷-موجودی اولیه ۱۱۷

۳-۷- فرایند حل مساله بهینه سازی چند هدفه زنجیره تامین پیشنهادی ۱۱۹

فصل هشتم- نتیجه گیری و تحقیقات آتی ۱۲۸

۱-۸- نتیجه گیری ۱۲۸

۲-۸- پیشنهاد برای تحقیقات آتی ۱۳۰

فهرست منابع و مراجع ۱۳۱

فهرست شکل ها

فهرست جداول

 


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

سخنی با دانش آموزان وبلاگدهی تجارت الکترونیکی فایل و کسب رایگان ارزهای دیجیتالی یه دنیا حرف نگفته فیلم سینمایی کولکاپیس اصلی کالا جاعلین مدارک دانشگاهی Free Beat The fatemiyyonTV english page رزرو هتل در مشهد تور با قطار فدک